Koszyk

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.SLODKISEN.PL

PREAMBUŁA

Drogi Użytkowniku, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakładają na mnie jako usługodawcę szereg obowiązków, w tym obowiązek publikacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Spełniając ten obowiązek, udostępniam Ci rzeczony regulamin, który określa: twoje podstawowe prawa i obowiązki, rodzaje świadczonych przeze mnie usług drogą elektroniczną oraz zasady przetwarzania twoich danych osobowych. Jako usługodawca dbam o twoje prawa, w tym prawa przyznane Ci ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dane osobowe, które mi przekazałeś są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przed skorzystaniem z usług świadczonych przez www.slodkisen.pl zapoznaj się z zamieszczonym poniżej regulaminem. Jeżeli którekolwiek z jego postanowień jest dla Ciebie niejasne to skontaktuj się ze mną poprzez email: slodkisen@slodkisen.pl w celu wyjaśnienia wątpliwości. Masz prawo do bezpłatnego pozyskania (pobrania) regulaminu i przechowywaniu go na dowolnym urządzeniu.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Warunki zawierania umów licencji korzystania z e-booka.
 4. Sposób udostępniania e-booka.
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt.
 6. Prawa konsumenta- prawo odstąpienia od umowy.
 7. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń.
 8. Postanowienia końcowe.
 9. Dane osobowe- obowiązek informacyjny.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • Strona internetowa slodkisen.pl, prowadzona jest przez Bartosz Dudę, zamieszkałego w Warszawie (03-289) ul. Magiczna 16a/66 e-mail: slodkisen@slodkisen.pl
 • Niniejszym regulamin przeznaczony jest dla wszystkich osób korzystających z usług strony internetowej, zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.
 • Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług strony internetowej jest Bartosz Duda, zamieszkały w Warszawie (03-289) przy ul. Magiczna 16a/66
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z strony określa polityka prywatności.
 • Definicje:
 1. E-BOOK- produkt dostępny na stronie internetowej, sprzedawany w postaci elektronicznej jako treść cyfrowa, który można odczytać za pomocą odpowiedniego urządzenia elektronicznego,
 2. KOSZYK (FORMULARZ ZAMÓWIENIA)- usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia oraz określająca warunki umowy sprzedaży E-BOOKA, w tym sposób i termin płatności oraz zasady dostawy produktu,
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z STRONĄ INTERNETOWĄ,
 4. REGULAMIN- niniejszy regulamin,
 5. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA/STRONA INTERNETOWA- Bartosz Duda, zamieszkały w Warszawie (03-289) ul. Magiczna 16a/66,
 6. NEWSLETTER- usługa elektroniczna świadczona przez USŁUGODAWCĘ polegająca na stałym dystrybuowaniu (rozsyłaniu) za pośrednictwem poczty elektronicznej cyklicznych treści (informacji) o produktach, nowościach i promocjach dostępnych na stronie internetowej słodkisen.pl,
 7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez USŁUGODAWCĘ,
 8. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli złożone przez KLIENTA poprzez KOSZYK zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży E-BOOKA z STRONĄ INTERNETOWĄ.
 9. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • USŁUGODAWCA świadczy następujące usługi elektroniczne:
 1. przeglądanie treści znajdujących się w STRONY INTERNETOWEJ (przeglądanie oferty handlowej);
 2. KOSZYK,
 3. NEWSLETTER
 • Usługa przeglądania treści znajdujących się na STRONIE INTERNETOWEJ świadczona jest bezpłatnie. Usługa ta jest świadczona 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • KOSZYK umożliwia składanie ZAMÓWIEŃ. KOSZYK świadczony jest nieodpłatnie. USŁUGOBIORCY mogą korzystać z KOSZYKA 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Złożenie ZAMÓWIENIA za pośrednictwem KOSZYKA rozpoczyna się z momentem dodania do KOSZYKA pierwszego E-BOOKA, a kończy się z chwilą podsumowania ZAMÓWIENIA i jego potwierdzenia poprzez wybranie (kliknięcie) opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Do chwili wybrania opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość samodzielnej edycji KOSZYKA oraz anulowania zamówienia; edytowanie koszyka i anulowanie zamówienia jest bezpłatne. USŁUGIOBIROCA chcąc zrealizować ZAMÓWIENIE za pośrednictwem KOSZYKA powinien podać następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej. Podanie tych danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do złożenia ZAMÓWIENIA, bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy licencji E-BOOKA. KOSZYK jest usługą jednorazową. Świadczenie tej usługi kończy się z momentem zakończenia ZAMÓWIENIA poprzez wybranie opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” albo wcześniejszym anulowaniu ZAMÓWIENIA.
 • NEWSLETTER umożliwia stałe otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach dostępnych na STRONIE INTERNETOWEJ. Korzystanie z NEWSLETTERA jest możliwe po podanie adresu e-mail, na który ma być przesyłany NEWSLETTER oraz po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi NEWSLETTERA. Zapisanie się do NEWSLETTERA jest możliwe poprzez zakup produktu. Usługa NEWSLETTERA jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. USŁUGOBIORCA może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z NEWSLETTERA poprzez złożenie takiego żądania STRONIE INTERNETOWEJ. Złożenie takiego żądania może nastąpić poprzez kliknięcie odpowiedniego linku widocznego w wiadomości przesłanej do USŁUGOBIORCY, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi NEWSLETTERA albo skontaktowanie się ze STRONĄ INTERNETOWĄ za pośrednictwem slodkisen@slodkisen.pl
 • USŁUGOBIORCA obowiązany jest do korzystania z strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej USŁUGODAWCY oraz osób trzecich. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje związane z nieprawidłowym świadczeniem usług elektronicznych przez USŁUGODAWCĘ (za wyjątkiem reklamacji E-BOOKÓW, którą reguluje pkt 6 REGULAMINU) USŁUGOBIORCA może składać pisemnie pod adresem ………….. lub elektronicznie pod adresem …………………… Składając reklamację USŁUGOBIORCA powinien podać co najmniej swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe (umożliwi to poinformowanie go o rozpatrzeniu bądź nie reklamacji) opisać przyczynę reklamacji (nieprawidłowość związaną ze świadczeniem usług elektronicznych), wskazać datę wystąpienia nieprawidłowości oraz wskazać USŁUGODAWCY czego żąda w związku z reklamacją. Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest niezbędne (poza danymi kontaktowymi) ale wpłynie na sprawność rozpatrzenia reklamacji. USŁUGODAWCA ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki nie później niż
  w terminie 14 dni.
 1. Warunki zawierania umów udzielania licencji na korzystanie z E-BOOKA.
 • Zawarcie umowy udzielenia licencji na korzystanie z E-BOOKA pomiędzy KLIENTEM a STRONĄ INTERNETOWĄ następuje po uprzednim złożeniu przez KLIENTA ZAMÓWIENIA za pośrednictwem KOSZYKA.
 • Wszystkie ceny widoczne na STRONIE INTERNETOWEJ wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatki. O łącznej cenie zamówionych produktów wraz z podatkami oraz wszelkich innych kosztach, a gdy nie da się ich ustalić o obowiązku ich uiszczenia KLIENT jest informowany w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli zawarcia umowy sprzedaży tj. podczas wybrania opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 • STRONA INTERNETOWA potwierdza otrzymanie ZAMÓWIENIA niezwłocznie po jego złożeniu przez KLIENTA. STRONA INTERNETOWA informuję również KLIENTA o stanie realizacji zamówienia (przyjęciu płatności, przesłaniu E-BOOKA). Potwierdzenie otrzymania ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez STRONĘ INTERNETOWĄ KLIENTOWI stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA adres poczty elektronicznej KLIENTA. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia STRONY INTERNETOWEJ o otrzymaniu ZAMÓWIENIA i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy udzielenia licencji na korzystanie z E-BOOKA.
  Z chwilą otrzymania przez KLIENTA powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa udzielenia licencji między KLIENTEM, a STRONĄ INTERNTOWĄ. W razie nie otrzymania potwierdzenia ZAMÓWIENIA, należy sprawdzić zakładkę “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktować się z STRONĄ INTERNETOWĄ E-mail: slodkisen@slodkisen.pl
 • Z chwilą dokonania płatności za E-BOOK KLIENTOWI zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-BOOKA. Licencja upoważnia do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
 1. wielokrotnego pobrania E-BOOKA i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, smartfona, tableta lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z E-BOOKA,
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-BOKA w całości lub w części, techniką cyfrową, oraz drukarską w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, drukowania lub przechowywania E-BOOKA niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
 3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-BOOKA techniką cyfrową,

Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone KLIENTOWI w sposób wyraźny są zastrzeżone przez STRONĘ INTERNETOWĄ. KLIENT w szczególności nia ma prawa:

 1. rozpowszechniać E-BOOKA, w tym wynajmować E-BOOKA lub jego kopii,
 2. sublicencjonować E-BOOK (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-BOOKA oraz,
 3. Wprowadzać E-BOOKA do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 • E-BOOKI są udostępniane KLIENTOWI w formacie PDF, ePUB.
 • Korzystanie przez KLIENTA z E-BOOK, stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest dla własnego użytku KLIENTA, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. W granicach określonych przez prawo, w szczególności dotyczących dozwolonego użytku (art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) KLIENT może udostępnić E-BOOK osobom trzecim.
 1. Sposób udostępniania E-BOOKA.

Udostępnienie E-BOOKA KLIENTOWI będącemu konsumentem następuje, w ciągu 24 godzin od upływu terminu do odstąpienia od umowy przez KLIENTA będącego konsumentem bądź złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed upływem tego terminu i utracie tego prawa poprzez przesłanie go KLIENTOWI w formacie PDF, ePUB na wskazany przez niego podczas składania ZAMÓWIENIA adres e-mail. Pozostałym klientom E-BOOK zostaje udostępniony w terminie 24 godzin.

 1. Sposoby i metody płatności terminy płatności za produkt.

KLIENT jest obowiązany do płatności z góry za E-BOOK, za pośrednictwem płatności elektronicznych. Dokonanie płatności elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem serwisu DotPay. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 72, 30-552

Kraków. KLIENT jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia zawarci umowy udzielenia licencji.

 1. Reklamacje

 STRONA INTERNETOWA jest zobowiązana udostępnić KLIENTOWI egzemplarz E-BOOKA bez wad fizycznych i prawnych. STRONA INTERNETOWA jest odpowiedzialna względem KLIENTA jeżeli E-BOOK ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawy i zakres odpowiedzialności STRONY INTERNETOWEJ wobec KLIENTA za wady E-BOOKA, określone są obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576 k.c.). KLIENT ma prawo złożyć reklamację pisząc odpowiednie oświadczenie na adres slodkisen@slodkisen.pl podając powód reklamacji. Zgłaszając reklamację klient powinien, w szczególności opisać wadliwość E-BOOKA oraz wskazać żądany sposób usunięcia wady.  Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest bezwzględnie wymagane ale może wpłynąć na sprawność rozpatrzenia reklamacji. STRONA INTERNETOWA  jest zobowiązana ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni. Brak reakcji na reklamacje ww. terminie oznacza uznanie jej zasadności.

 1. Prawa konsumenta- prawo odstąpienia od umowy.
 • KLIENT będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy licencji w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej pod adresem slodkisen@slodkisen.pl Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU.
 • Bieg terminu odstąpienia od umowy zaczyna płynąć od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy przez KLIENTA będącego konsumentem umowę uważa się za nie zawartą.
 • STRONA INTERNETOWA ma obowiązek w terminie 14 dni zwrócić klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności. STRONA INTERNETOWA dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki KLIENT jej dokonał, chyba że KLIENT wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia od umowy licencji E-BOOKA nie przysługuje, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy za wyraźną zgodą konsumenta (art. 38 pkt ust. 1) pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 1. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • KLIENT będący konsumentem posiada wiele możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów lub dochodzenia roszczeń takich jak:
 1. prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu pomiędzy nim a STRONĄ INTERNETOWĄ,
 2. prawo do zwrócenia się do miejskiego (powiatowego) rzecznika prawa konsumentów z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawie,
 3. prawo do uzyskania pomocy prawnej świadczonej przez organizację pozarządową, do której celów statutowych należy ochrona prawa konsumentów.
 4. Postanowienia końcowe.
 • Regulamin sporządzono w języku polskim.
 • USŁGUODAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian regulaminu. O wszelkich zmianach regulaminu USŁUGODAWCA niezwłocznie poinformuję USŁUGOBIORCĘ poprzez przesłanie wiadomości e-mail oraz poprzez umieszczenie informacji o zmianie regulaminu w witrynie internetowej STRONY INTERNETOWEJ.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

1O. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Duda, zamieszkały w Warszawa ul. Magiczna 16a/66. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy również za pośrednictwem poczty elektronicznej slodkisen@slodkisen.pl
 • Administrator przetwarza twoje dane osobowe w następujących celach i przez następujący czas:
 1. zawarcia i wykonania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym umów udzielenia licencji korzystania z E-BOOKA. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez czas wykonywania umowy, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń;
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady E-BOOKA lub do czasu rozliczenia reklamacji;
 3. dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (jest to mój prawnie uzasadniony interes). Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w tym postępowania egzekucyjnego. A gdyby egzekucja okazała się bezskuteczna do czasu upływu terminu przedawnienia roszczenia;
 4. rozliczania umów i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przepisy prawa, w tym między innymi przepisy ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, oraz przepisy ordynacji podatkowej nakładają na mnie obowiązek dokumentowania wszelkich źródeł przychody. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w ustawach podatkowych, nie dłużej niż do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (mój uzasadniony interes prawny). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 6. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, o ile wyrażono na to osobną zgodę. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody;
 7. prowadzenia statystyk. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (mój uzasadniony interes). Jako właściciel portalu ma prawo posiadać statystki prowadzonych przeze mnie działań. Dzięki tym statystykom mogę stale ulepszać swoją działalność i dostosowywać się do twoim potrzeb. Dane są przetwarzane do czasu gdy posiadam także inną podstawę prawną przetwarzania, a po jej utracie ulegają anonimizacji.
 • Kategorie odbiorców danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 1. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych transakcji płatniczych;
 2. bankom, w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń;
 3. organom administracji państwowej, samorządowej, organom krajowej administracji skarbowej, oraz organom wymiaru sprawiedliwości i służbom państwowym;
 4. podmiotom wspierającym prowadzoną przeze mnie działalność, w szczególności dostawcy usług hostingowych, biurom księgowym, kancelariom prawnym.
 • Uprawnienia podmiotu, którego dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 • Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie) w taki sposób, że w wyniku automatycznego przetwarzania danych mogą zostać podjęte decyzje wywołujące skutki prawne dla moich klientów.

Na stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki te pozwalają mi obserwować i analizować ruch na stroni internetowej i podejmować działania marketingowe.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZYKŁADOWY FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

NADAWCA:

…………………………………………..
…………………………………………..

…………………………………………..
…………………………………………..

 

ADRESAT:
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĘPIANIU OD UMOWY

                  Ja niżej podpisany oświadczam, że odstępuję od umowy licencji korzystania z E-BOOKA zawartej na odległość z w dniu ………………………………….. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

…………………………………………………….
/podpis/

 

 

 

0