Koszyk

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Aby wykonać ciążący na mnie stosownie do art. 13 obowiązek informacyjny, przekazuję do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzam Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Duda, zamieszkały w Warszawie ul. Magiczna 16a/66 03-289. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy również za pośrednictwem poczty elektronicznej slodkisen@slodkisen.pl
 2. Administrator przetwarza twoje dane osobowe w następujących celach i przez następujący czas:
 • zawarcia i wykonania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym umów udzielenia licencji korzystania z E-BOOKA. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane osobowe są przetwarzane przez czas wykonywania umowy, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady E-BOOKA lub do czasu rozliczenia reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (jest to mój prawnie uzasadniony interes). Do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w tym postępowania egzekucyjnego. A gdyby egzekucja okazała się bezskuteczna do czasu upływu terminu przedawnienia roszczenia;
 • rozliczania umów i archiwizowania dokumentów rozliczeniowych Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przepisy prawa, w tym między innymi przepisy ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, oraz przepisy ordynacji podatkowej nakładają na mnie obowiązek dokumentowania wszelkich źródeł przychody. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w ustawach podatkowych, nie dłużej niż do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (mój uzasadniony interes prawny). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, o ile wyrażono na to osobną zgodę. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody;
 • prowadzenia statystyk. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (mój uzasadniony interes). Jako właściciel portalu ma prawo posiadać statystki prowadzonych przeze mnie działań. Dzięki tym statystykom mogę stale ulepszać swoją działalność i dostosowywać się do twoim potrzeb. Dane są przetwarzane do czasu gdy posiadam także inną podstawę prawną przetwarzania, a po jej utracie ulegają anonimizacji.
 1. Kategorie odbiorców danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

 • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych transakcji płatniczych;
 • bankom, w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń;
 • organom administracji państwowej, samorządowej, organom krajowej administracji skarbowej, oraz organom wymiaru sprawiedliwości i służbom państwowym;
 • podmiotom wspierającym prowadzoną przeze mnie działalność, w szczególności dostawcy usług hostingowych, biurom księgowym, kancelariom prawnym.
 1. Uprawnienia podmiotu, którego dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie) w taki sposób, że w wyniku automatycznego przetwarzania danych mogą zostać podjęte decyzje wywołujące skutki prawne dla moich klientów.

 

 

[privacy_policy]

0